Nos shiba retraités

 

 

 

Yukiyama No Hoshi Tsuki Go

....

30/05/2006 - 13/09/2021

 

shiba inu Hoshi Tsuki

Championne Luxembourg Junior

C' Natsu Hime of Nagaregumo

23/06/2007 - 23/02/2018

 

shiba inu belgique

Multi Championne.D' Kimiko Of Nagaregumo

Kimiko  shiba inu elevage belgique

Multi Championne .Ichigo Hime from Hillock Snowy

ichigo shiba inu tour japonaise

Multi.Champion

Of Flanders Crown Ikkyu

Elevage shiba inu belgique ikkyu

Suzu No Shinichirou go Kishuu Kawaharasou

shiba inu shinichirou

Champion Belgique Junior

Miyazaki Satoshi from Hillock Snowy

shiba Miyazaki show

Multi Championne

Gotonoka Ôkami Amaterasu

shiba inu from hillock snowy

Nozomi Hime No Ôkami from hillock Snowy

Nozomi from hillock snowy shiba

Multi Champion

Gotonoka Masaru No Tetsumidori

Masaru shiba elevage belgique

Championne Belgique Junior

Linyao Yoko Tsuno go kami no Uma

shiba inu

Multi Championne

Nana Yume no Ichigo from Hillock Snowy

08/12/2014 - 17/07/2019

 

Nana Yume shiba inu belgique

Date de dernière mise à jour : 07/10/2021